Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów

 

STATUT

Górnośląskiego Stowarzyszenia Akwarystów

z siedzibą w Zabrzu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów" i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem" lub w skrócie „GSA".

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska, a siedzibą władz GSA jest miasto Zabrze.

§ 4

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim: „Upper Silesian Association of Aquarists”.

§ 6

GSA zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 7

GSA może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, oraz innych organizacji o takim samym lub podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

§ 8

 

 

 1. GSA posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
 2. GSA jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych.
 3. GSA jest organizacją społeczną, powołaną w celu popularyzowania hodowli ryb, roślin i innych organizmów wodnych w akwariach słodkowodnych i słonowodnych.
 4. GSA umożliwia wszystkim zainteresowanym wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy specjalistycznej związanej z akwarystyką. Organizuje imprezy popularyzujące akwarystykę, nawiązuje kontakty z innymi organizacjami akwarystycznymi, a także z podmiotami gospodarczymi w Polsce jak i poza jej granicami.
 5. GSA opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Stowarzyszenie może powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 9

 

 

GSA może używać własnej odznaki organizacyjnej oraz honorowej, używa pieczęci

i własnego logo, które stanowią jego dobra osobiste. Mogą być one używane przez jego członków na zasadach określonych przez Zarząd GSA zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Format, kształt oraz wygląd logo, pieczęci i wszystkich odznak określa Zarząd GSA poprzez odpowiednie uchwały.

 

 

§ 10

 

 

GSA stosownie do przepisów prawa i zgodnie z przepisami niniejszego statutu może nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy (z wyłączeniem działalności zarobkowej), zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, zawiązywać grupy miłośników akwarystyki, prowadzić w imieniu własnym lub w imieniu instytucji posiadających osobowość prawną (w wypadku zleconego reprezentowania tych instytucji) sprawy we wszystkich instancjach władz administracyjnych i sądowych jak również być członkiem instytucji posiadających osobowość prawną.

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

 

§ 11

 

 

Celem i zadaniem GSA jest:

 

 1. Rozwijanie i propagowanie akwarystyki i akwaterrarystyki,
 2. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, mająca na celu krzewienie zainteresowań przyrodniczych i biologicznych oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności w odniesieniu do życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych,
 3. Współpraca ze stowarzyszeniami polskimi i zagranicznymi w zakresie akwarystyki, hydrobiologii, ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
 4. Działalność w dziedzinie nauki, zwłaszcza w zakresie życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych,
 5. Działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do organizmów i ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych, w kraju i za granicą,

 

§ 12

 

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków, realizując swoje cele poprzez:

 

 1. Zrzeszanie akwarystów i sympatyków ryb, roślin i innych organizmów wodnych i wodno-lądowych,
 2. Krzewienie w społeczeństwie polskim wśród dorosłych i młodzieży zainteresowań przyrodniczych, szczególnie akwarystycznych, zamiłowania do akwarium, poważnego i odpowiedzialnego podejścia do akwarystyki, odpowiedzialności za zwierzęta zarówno pozostające pod opieką ludzi, jak też i przebywające na wolności,
 3. Organizowanie spotkań akwarystów, zebrań, odczytów, wykładów, pogawędek, wyświetlanie przeźroczy, filmów oraz organizowanie wycieczek przyrodniczych,
 4. Rozwijanie wzajemnych kontaktów pomiędzy akwarystami,
 5. Popularyzowanie historii akwarystyki krajowej jak i zagranicznej,
 6. Współpracę z organizacjami naukowymi, przedsiębiorstwami i wydawnictwami w zakresie akwarystyki,
 7. Udzielanie porad związanych z eksploatacją sprzętu, budową akwariów i pielęgnacją ryb, roślin i innych organizmów wodnych i wodno-lądowych w akwariach oraz pomocy w urządzaniu akwarium członkom Stowarzyszenia, osobom prywatnym, szkołom, świetlicom, a także instytucjom państwowym i prywatnym,
 8. Organizowanie grup młodzieżowych przy GSA i grup GSA, Kół Przyrodniczych w szkołach i świetlicach, a także klubów specjalistycznych,
 9. Organizowanie grup zainteresowań tam gdzie ilość uczestników nie pozwala na założenie własnego stowarzyszenia,
 10. Pielęgnowanie oraz hodowlę egzotycznej i krajowej fauny i flory,
 11. Prowadzenie fachowego poradnictwa i opiniowania prac w dziedzinie akwarystyki dla instytucji i organizacji społecznych,
 12. Popieranie prac naukowych i doświadczalnych z zakresu hydrobiologii,
 13. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych, technicznych i środowiska naturalnego,
 14. Utrzymywanie kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami innych organizacji akwarystycznych, akwaterrarystycznych i terrarystycznych, w celu zapewnienia GSA jak najlepszego dostępu do informacji na wszelkie tematy związane z działalnością akwarystyczną,
 15. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury akwarystycznej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz jej propagowania,
 16. Propagowanie działań Stowarzyszenia, za pośrednictwem organizowanych imprez (odczyty, pokazy, giełdy, wystawy, konkursy, oraz spotkania, sympozja i konferencje, wyświetlanie przeźroczy, filmów a także wycieczki przyrodnicze), które związane są z zainteresowaniami akwarystycznymi członków, a także, udzielanie członkom pomocy w uzasadnionych przypadkach,
 17. Prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych,
 18. Przyznawanie nagród i wyróżnień ustanowionych przez Stowarzyszenie, za osiągnięcia w dziedzinach mających bezpośredni związek z działalnością Stowarzyszenia. Zasady przyznawania medali lub odznak są ustalane przez odpowiedni regulamin,
 19. Prowadzenie testów sprzętu akwarystycznego, pokarmów, odczynników, odkażalników i innych preparatów stosowanych w akwarystyce,
 20. Promocję Stowarzyszenia oraz innych organizacji akwarystycznych,
 21. Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami firm produkujących wyroby dla celów akwarystycznych,
 22. Uczestniczenie w zlotach, zjazdach, sympozjach i innych imprezach, organizowanych przez inne organizacje akwarystyczne oraz podmioty gospodarcze,
 23. Prowadzenie szkoleń w dziedzinach mających bezpośredni związek z działalnością Stowarzyszenia,
 24. Podejmowanie działań mających na celu ochronę przyrody oraz podnoszenie szeroko pojmowanej kultury akwarystycznej, a także określanie zasad etyki akwarystycznej oraz egzekwowanie jej przestrzegania od członków,
 25. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
 26. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
 27. Budowanie i prowadzenie stałych i tymczasowych akwariów ekspozycyjnych,
 28. Współpracę z władzami samorządowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi propagowaniem i upowszechnianiem kultury akwarystycznej,
 29. Dokumentowanie dorobku członków Stowarzyszenia,
 30. Prowadzenie serwisu internetowego popularyzującego akwarystykę i działalność Stowarzyszenia,
 31. Inne formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, przyjęte przez Zarząd GSA – w ramach jego uprawnień.

 

 

§ 13

 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jego celami.

 

 

Rozdział III

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 

 

§ 14

 

 

Środkamiumożliwiającymi realizację celów GSA są:

1.składki członkowskie,

2.dodatkowe składki członkowskie

3.darowizny, zapisy i spadki,

4.środki pochodzące z ofiarności prywatnej,

5.dotacje, zbiórki publiczne i ofiarność publiczna.

6.inne dochody wynikające z działalności statutowej

 

 

§ 15

 

 

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Zarządu GSA.

2.Księgi kasowe i dowody finansowo - księgowe winny być przechowywane przez okres przewidziany ustawą, inne dowody stosownie do postanowienia władzy zwierzchniej Stowarzyszenia na mocy podjętej uchwały.

 

§ 16

 

 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku GSA, podejmuje Zarząd.

 

 

§ 17

 

 

Wpisowe i składki członkowskie:

 

 1. Wysokość wpisowego i składki członkowskiej oraz częstotliwość opłacania składek określa Zarząd swoją uchwałą,
 2. Wpisowe do Stowarzyszenia jest płatne jednorazowo, z dniem złożenia deklaracji członkowskiej,

 

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

§ 18

 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

 

§ 19

 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

 

 

§ 20

 

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia, która złożyła podpisaną przez siebie deklarację członkowską, została przez Zarząd GSA przyjęta i uiściła obowiązujące opłaty członkowskie.

 

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

 

§ 21

 

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Brać czynny udział w działalności GSA,
 2. Głosować na Walnym Zebraniu GSA,
 3. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz GSA na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz w ustawie o stowarzyszeniach
 4. Uczestniczyć w spotkaniach, zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez GSA, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd,
 5. Wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz GSA, oceniać ich działalność iswobodnie wyrażać poglądy na każdym forum organizacji,
 6. Występować do Władz GSA o wyjaśnienia na temat działalności oraz oczekiwać uzasadnień podejmowanych decyzji,
 7. Nosić odznaki i legitymację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uczestniczyć w imieniu GSA na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą Zarządu GSA.

 


§ 22

 

 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 

 1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
 2. Sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze GSA,
 3. Chronić mienie GSA, jako wspólne dobro jego członków;
 4. Opłacać regularnie składki członkowskie i inne należności obowiązujące w GSA,
 5. Dbać o dobre imię i godnie reprezentować GSA poza stowarzyszeniem

 

 

§ 23

 

 

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat (zwana dalej członkiem młodzieżowym) pod warunkiem dostarczenia Władzom Stowarzyszenia pisemnej zgody jej prawnych opiekunów, uiściła obowiązujące opłaty członkowskie i została przez Zarząd przyjęta.

 

 

§ 24

 

 

 1. Członkowie młodzieżowi mają możliwość działania w specjalnie powołanych do tego celu sekcjach, pod nadzorem doświadczonych akwarystów oraz obowiązek brania udziału w pracach Stowarzyszenia. Do sekcji stosuje się odpowiednio postanowienia o grupach.
 2. O powstaniu sekcji młodzieżowej, decyduje Zarząd GSA,
 3. Członkowie młodzieżowi, którzy nie ukończyli 16 roku życia nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają jedynie głos doradczy.
 4. Członek młodzieżowy ma prawo uczestniczyć w spotkaniach, zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez GSA, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. Jeśli imprezy są wyjazdowe, wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów.
 5. Członek młodzieżowy ma prawo używać odznaki i legitymacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uczestniczyć w imieniu GSA na imprezach ogólnokrajowych i międzynarodowych za zgodą Zarządu GSA, po dostarczeniu odpowiedniej zgody od prawnych opiekunów na wyjazd.

 

 

§ 25

 

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową, jest zainteresowana działalnością merytoryczną GSA i która zadeklaruje poparcie materialne na rzecz GSA,
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji,
 3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach GSA, zgłaszać do władz GSA wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Na Walnym Zebraniu członek wspierający posiada jedynie głos doradczy,
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

 

 

§ 26

 

 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 27

 

 

Członek GSA, nieprzestrzegający postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działający na szkodę Stowarzyszenia, celowo i systematycznie uchylający się od prac, nieopłacający składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 okresy składkowe lub popełniający czyn hańbiący, może zostać ukarany przez Zarząd GSA.

Zarząd podejmuje decyzję o udzieleniu kary każdorazowo w formie uchwały Zarządu

w następujący sposób:

 

 1. Upomnienie - w sposób ustny na podstawie uchwały Zarządu,
 2. Nagana - pisemnie na podstawie uchwały Zarządu,
 3. Zawieszenie w prawach członka GSA - pisemnie na podstawie uchwały Zarządu,
 4. Wykluczenie z GSA. – pisemnie, na podstawie uchwały Zarządu.

 

 

§ 28

 

 

Zarząd jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej członka GSA o udzieleniu mu nagany, o zawieszeniu go w prawach członka lub o wykluczeniu go z GSA.

 

 

§ 29

 

 

Członek zawieszony lub wykluczony nie może z tego tytułu rościć żadnych pretensji do zwrotu składek członkowskich lub innego odszkodowania

 

 

§ 30

 

 

Ponowne przyjęcie osoby, która została wykluczona z GSA, może nastąpić po upływie 1 roku od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu.

 

 

§ 31

 

 

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 


 

§ 32

 

 

Członkostwo w GSA ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. Skreślenia z powodu nieopłacenia składki przez okres dłuższy niż 3 okresy składkowe, z wyjątkiem przypadków, które na wniosek członka, Zarząd GSA uzna za zwłokę usprawiedliwioną,
 3. Uchwały Zarządu GSA o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka,
 4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 


Rozdział V

Struktura organizacyjna

Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 33

 

 

Władzami naczelnymi GSA są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, pełniąca zarazem funkcję Sądu Koleżeńskiego, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

 

 

§ 34

 

 

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

Członkowie Władz GSA swe funkcje pełnią społecznie i nieodpłatnie.

 

 

§ 35

 

 

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą GSA.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi GSA

z prawem głosu. Każdy członek posiada jeden głos.

 1. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą również uczestniczyć członkowie wspierający GSA.
 2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6.Jeżeli kończy się kadencja działającego Zarządu, na Walnym Zebraniu obowiązkowo przeprowadza się nowe wybory do Władz GSA

 1. Ustępujący Zarząd, jest obowiązany działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 2. Członkowie władz, którzy w składzie danej władzy lub indywidualnie nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz w następnej kadencji.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd GSA. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd GSA zawiadamia członków co najmniej 21 dni przed terminem.
 4. Rozwiązanie GSA może nastąpić jedynie uchwałą Walnego Zebrania.
 5. Uchwały Walnego Zebrania wchodzą w życie z momentem podjęcia, oprócz zmian w Statucie, które wchodzą w życie z dniem postanowienia Sądu.

 

 

§ 36

 

 

Sprawozdawcze Walne Zebranie odbywa się co 1 rok. W czasie jego trwania, Zarząd zobowiązany jest do pisemnego przedstawienia sprawozdania ze swej działalności (po sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną) w celu otrzymania absolutorium,. Dokument ten stanowi załącznik protokołu.

 

 

§ 37

 

 

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie:

 1. Na podstawie własnej uchwały,
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. Na wniosek 1/4 liczby członków.

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wyłącznie sprawy, dla których zostało zwołane.

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie nie później niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku.

 

 

§ 38

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

 1. Ustalanie kierunków i programu działalności merytorycznej GSA,
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. Ustalanie polityki finansowej GSA,
 4. Zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 5. Wybór i odwoływanie
  1. Prezesa Zarządu,
  2. V-ce Prezesa Zarządu
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. 2 do 4 członków Zarządu,
  6. Komisji Rewizyjnej,
 6. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu GSA i Komisji Rewizyjnej,
 9. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu,
 10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków GSA dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu GSA,
 11. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków GSA dotyczących naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności GSA,
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu GSA i przeznaczeniu jego majątku,
 13. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 14. Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 39

 

 

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał:

 

 1. W pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków z prawem głosu,
 2. W drugim terminie - niezależnie od ilości obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania może się rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 30 min od pierwszego terminu.

 

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym.

Na wniosek co najmniej 1/3 członków przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne.

 

 

§ 40

 

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2.W skład Zarządu może wchodzić pełnoletni członek GSA, legitymujący się co najmniej 6-cio miesięcznym okresem członkowskim

 1. Zarząd składa się
  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika
  5. 2 do 4 członków zarządu
 2. Bezpośrednio po wyborze, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, Zarząd zbiera się na posiedzenie, celem ostatecznego ukonstytuowania się. Posiedzeniu przewodniczy prezes Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. W pracach zarządu uczestniczą również Kierownicy Grup, wybrani przez ich członków z głosem doradczym.
 5. Posiedzenia Zarządu GSA odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 

 

 

§ 41

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie Akwarystów reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa. Wszelkie zobowiązania majątkowe i finansowe wymagają podpisu Prezesa lub jego zastępcy oraz Sekretarza lub Skarbnika.

 

 

§ 42

 

 

Do kompetencji Zarządu GSA należy tworzenie warunków rozwoju i prawidłowego funkcjonowania GSA, a w szczególności:

 

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami GSA,
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania GSA,
 7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ich ewidencji,
 9. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i wpisowego,oraz terminu ich wpłacania,
 11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 12. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 13. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 14. Reprezentowanie GSA na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 15. Prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
 16. Koordynowanie zakresu działalności grup i nadzór nad nimi,

 

 

§ 43

 

 

 1. W wypadku rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji, wykluczenia bądź śmierci jednego lub więcej członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd GSA zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wyborów uzupełniających.
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes lub - gdy jest ich dwóch - jeden z Wiceprezesów wskazany przez Zarząd - do najbliższego Walnego Zebrania, które dokona wyboru nowego Prezesa;

 


 

§ 44

 

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością merytoryczną i finansową GSA. Komisja rewizyjna pełni również funkcję Sądu Koleżeńskiego.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji mają prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  3. żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 7. Członkowie komisji pracują społecznie.
 8. W wypadku rezygnacji lub niezdolności do pełnienia funkcji, wykluczenia bądź śmierci jednego lub więcej członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna w celu uzupełnienia swego składu może dokonać kooptacji spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 45

 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. Sprawdzanie zgodności uchwał Zarządu GSA z obowiązującym prawem, Statutem GSA, uchwałami Walnego Zebrania i wewnętrznymi regulaminami Stowarzyszenia,
 2. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności GSA, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 


 

§ 46

 

 

1.Wybory Zarządu odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

1.1.Kandydata na Prezesa zgłasza co najmniej 3 członków zwyczajnych GSA, nie później niż pół godziny przed głosowaniem,

1.2.Prezes proponuje kandydatów na członków Zarządu,

1.3.Głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów,

1.4.Forma głosowania zostanie ustalona przed głosowaniem.

2.Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu na następujących zasadach:

2.1.Kandydatów do Komisji rewizyjnej zgłasza co najmniej 3 członków zwyczajnych GSA, nie później niż pół godziny przed głosowaniem

2.2.Głosy są oddawane na poszczególnych kandydatów,

2.3.Forma głosowania zostanie ustalona przed głosowaniem.

 

Rozdział VI

Struktura Stowarzyszenia

 

§ 47

 

 

Grupy GSA

 

 1. Grupy tworzy się w miejscowościach, w których istnieje pewna ilość miłośników akwarium - członków Stowarzyszenia, która uzasadnia potrzebę lokalnej komórki organizacyjnej GSA.

 2. Grupa może również zostać utworzona, ze względu na specyfikę zainteresowań około akwarystycznych.

 3. Członkowie (co najmniej 5 osób) zamierzający powołać Grupę zgłaszają pisemnie ten fakt Zarządowi GSA wraz z półrocznym planem działania.

 4. Grupa zostaje powołana stosowną uchwałą Zarządu

 5. Grupy nie posiadają osobowości prawnej

 6. Zebranie grupy wybiera kierownika grupy, który kieruje pracą grupy.

  1. Kierownik zbiera składki i inne opłaty od członków i odprowadza je do Zarządu GSA.

  2. Wydatki grupy pokrywa Zarząd zgodnie z budżetem.

  3. Kierownik grupy może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

  4. Kierownikiem grupy może być wybrany pełnoletni członek zwykły

  5. Kierownik na bieżąco informuje Zarząd GSA o działaniach grupy raz na 3 miesiące

  6. Kierownik zdaje sprawozdanie Zarządowi z działalności grupy

 7. Członek grupy korzysta z wszelkich praw i przywilejów członka GSA.

 8. Członek GSA może być członkiem kilku grup

 9. Grupy mogą posiadać własne osobne przepisy dotyczące swojej działalności pod warunkiem, że są one zgodne z celami oraz statutem GSA. W każdym innym przypadku obowiązuje Statut GSA, oraz wszystkie uchwały oraz regulaminy Stowarzyszenia

 10. Wszelkie uchwały są poddawane głosowaniu podczas spotkań grupy. Uchwała zostaje zaakceptowana zwykłą większością głosów

 11. Regulaminy, uchwały oraz działania grupy wymagają akceptacji Zarządu GSA

 12. Grupa może być rozwiązana w następujących wypadkach:

  1. spadku liczby członków poniżej pięciu,

  2. uchwały Grupy GSA powziętej większością głosów

  3. działalności Grupy niezgodnej ze statutem i/lub przepisami prawa działalności Grupy przynoszącej szkodę Stowarzyszeniu lub jego dobremu imieniu,

  4. braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Grupy,

 13. Grupę rozwiązuje Zarząd GSA poprzez stosowną uchwałę.


 

Rozdział VII

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

§ 48

 

 

Propozycje zmian statutu i rozwiązania się GSA muszą być zamieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania podawanym do wiadomości członkom GSA co najmniej 21 dni przed terminem tego Zebrania.

 

 

§ 49

 

 

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu GSA Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie od trzech do pięciu osób, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.Komisja działa jako likwidator w rozumieniu odrębnych przepisów.
 3. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do GSA, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek GSA, po wypełnieniu jego zobowiązań.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia przejściowe

 

 

§ 50

 

 

Wszelkie uregulowania zawarte w Statucie dotyczące GSA, wchodzą w życie z chwilą ich powołania.

 

 

§ 51

 

 

Rokiem pracy Górnośląskiego Stowarzyszenia Akwarystów jest rok kalendarzowy.

 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 23.05.2009 roku w trakcie I Walnego Zebrania.

 

 

Pobierz statut jako PDF